Терміни та визначення

У цій Політиці визначено такі терміни, визначення та скорочення:

– персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної, або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних);

– оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють оброблення персональних даних, а також визначають мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробленню, дії (операції), які вчиняються з персональними даними;

– обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

Відомості про обробку персональних даних

Оператор обробляє персональні дані на законній і справедливій основі для виконання покладених законодавством функцій, повноважень і обов’язків, здійснення прав і законних інтересів Оператора, працівників Оператора і третіх осіб на термін до дати відкликання згоди суб’єктом персональних даних;

Оператор отримує персональні дані безпосередньо у суб’єктів персональних даних;

Оператор обробляє персональні дані автоматизованим і неавтоматизованим способами, з використанням засобів обчислювальної техніки та без використання таких засобів;

Дії з обробки персональних даних включають збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передавання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення;

Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збирання персональних даних;

Обробці підлягають тільки ті персональні дані, які відповідають цілям їх обробки;

Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Оброблювані персональні дані не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей обробки;

Цілі збору та порядок обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані в рамках правовідносин з Оператором.

Оператор обробляє персональні дані з метою дотримання норм законодавства, зокрема, але не обмежуючись, такими цілями:

– приймання звернень і заявок від суб’єкта персональних даних;

– інформування про нові товари, спеціальні акції та пропозиції;

– розсилка он-лайн версій друкованих видань (книжкової продукції);

– проведення конкурсів;

– укладення та виконання умов договорів;

Оператор обробляє персональні дані клієнтів з їхньої згоди, що надається клієнтами та/або їхніми законними представниками шляхом вчинення конклюдентних дій на цьому Веб-сайті Оператора, зокрема, але не обмежуючись, оформленням замовлення, реєстрацією в особистому кабінеті, підпискою на розсилку, відповідно до цієї Політики.

Оператор обробляє персональні дані клієнтів не довше, ніж того вимагають цілі обробки персональних даних, якщо інше не передбачено вимогами законодавства.

Оператор може обробляти такі персональні дані клієнтів:

– Прізвище, ім’я, по батькові;

– Адреса;

– Номер контактного телефону;

– Адреса електронної пошти.

Права суб’єктів персональних даних

Суб’єкт персональних даних має право:

– на отримання персональних даних, що належать до цього суб’єкта, та інформації, що стосується їх обробки;

– на уточнення, блокування або знищення його персональних даних у разі, якщо вони є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;

– на відкликання наданої ним згоди на обробку персональних даних;

– на захист своїх прав і законних інтересів;

Для реалізації своїх прав і законних інтересів суб’єкти персональних даних мають право звернутися до Оператора або направити запит особисто чи за допомогою представника.

Передані права третім особам

Розміщуючи призначений для користувача контент за допомогою використання наших послуг, ви надаєте кожному користувачеві Сервісу невиключну, безоплатну, чинну в усьому світі ліцензію на доступ до вашого Контенту та його використання в межах, що допускаються функціоналом Сервісу, зокрема на відображення його за допомогою плеєра Сервісу на сайтах третіх осіб за допомогою технології embed (iframe), а також дозволяєте створення тимчасових технічних копій контенту та відео-прев’ю такого контенту.